04053 Украина, Киев,
Сечевых Стрельцов, 40-А

(099) 302 16 61
(096) 802 16 61

Языки сайта
рус Eng

Сборник статей 2016 Коллегии полиграфологов Украины

Подготовлен и запущен в тираж сборник второй профессиональных статей по темам инструментальной детекции лжи, подготовленный Коллегией полиграфологов Украины за период 2015-2016 г.г.

БІБЛІОТЕКА КОЛЕГІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА»
Збірка статей
Київ. Освіта України. 2016
УДК 340.6:343.148(08)
ББК 67.5я4
А 437
Рекомендовано до друку Координаційною радою громадської організації «Колегія поліграфологів України, (протокол № 17 від 1 вересня 2016 р.)
А 437 Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка
статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2016. — 170 с. —
(Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України).

Випусковий редактор:
Шаповалов В. О., секретар Координаційної ради Колегії поліграфологів України.

Редакційна колегія:
Усіков І. П., голова Колегії поліграфологів України.
Мотлях О. І., доктор юридичних наук, професор,
член Координаційної ради Колегії поліграфологів України.

Метою видання цього збірника є обмін науковими й практичними здобутками, напрацюваннями і навичками вітчизняних та зарубіжних фахових поліграфологів і початківців щодо висвітлення питань, пов’язаних із дослідженням науково-технічного приладу поліграфа.

У збірнику представлені наукові статті вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків — дослідників поліграфа, а також представників правоохоронних органів, силових структур та відомств, які в своїй діяльності використовують результати цього науково-технічного приладу.

Запропонований збірник є унікальною площадкою для обговорення проблемних питань поліграфа, вироблення практичних підходів, рекомендацій та пропозицій, направлених на удосконалення діяльності, пов’язаної з психофізіологічними поліграфологічними дослідженнями.

ISBN 978-617-7366-20-0
© Шаповалов В. О. (заг. ред.), 2016
© Освіта України, 2016

ЗМІСТ

Усиков И. П., Гончарова О. В.
Отчет о деятельности Коллегии полиграфологов Украины за 2015–2016 гг.

РОЗДІЛ 1.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
Мотлях О. І.
Правова регламентація діяльності, пов’язаної з використанням поліграфа в Україні
Назаров О. А.
Проблемные вопросы использования полиграфа в политической жизни Украины.
Куценко Д. В.
«Поліграфологічна таємниця» та її гарантії у кримінальному процесі України
Князев В. М.
Становление полиграфа в Республике Беларусь.
Гайдамашева Е. В.
Достоинства и недостатки первого в Республике Казахстан нормативно-правового акта, регламентирующего процедуру проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа
Корж Є. М.
Використання поліграфа: історичний аспект

РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА
Усиков И. П.
Возможности применения полиграфа для получения факультативной информации по делам о незаконном обороте оружия
Алиев Б. А.
Криминалистическое обеспечение полиграфных проверок
Jan Widacki, Michal Widacki, Jacek Antos
Подготовка к проведению полиграфного исследования с использованием тепловизора путем измерения динамики изменения температуры лица
Гайдамашев А. В.
Сравнение скрининговых технологий полиграфологических исследований, применяемых в Евразийской Ассоциации полиграфологов
Кормош М.
«Противодействие» – попытка повлиять на результаты тестирования с применением полиграфа: случай из практики
Зубовський Д. С.
Скринінговий тест контррозвідки як відправна точка розвитку контрольних методів спрямованої брехні
Nathan J. Gordon, William L. Fleisher
Методика комплексного порівняння зон (IZCT).

РОЗДІЛ 3.
ПСИХОЛОГІЯ ОБМАНУ ТА ПРИКЛАДНА ПСИХОДІАГНОСТИКА
Шаповалов В. А.
Обоснование комплексного подхода при осуществлении психологической оценки достоверности
сообщаемой информации.
Калька Н. М., Зубач І. М.
Використання деяких неінструментальних методів детекції брехні спеціалістами компанії «TS Polygraph Investigation» під час проведення поліграфологічних досліджень: позитивний досвід
Цивінська М. В., Калька Н. М.
Особливості детекції невербальних проявів поведінки особистості під час тестування на поліграфі:
теоретико-прикладний аспект.

Наверх